Címlap Szervezeti és Működési Szabályzat
Szervezeti és Működési Szabályzat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Webmester   
2011. március 09. szerda, 07:27

A SZÁLLÍTMÁNYOZÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE

 

 

SZERVZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

A SZÁLLÍTMÁNYOZÓI KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÖVETSÉGE ADATAI:

ELNEVEZÉS :

SZÁLLÍTMÁNYOZÓI KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE

SZÉKHELYE : 1148 Budapest, Angol u.34. III.321.

Telefonszám : 260-5144

Telefax szám : 260-5144

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA :

1998.ÁPRILIS 06.

BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS IDŐPONTJA ÉS SORSZÁMA :

1998. 60417/98

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE :

Fővárosi Bíróság

JOGÁLLÁSA :

A Szállítmányozói Kis és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége az 1989.évi törvény szerint önálló jogi személyiségű, társadalmi szervezet, mely a Közgyűlés által megállapított Alapszabály szerint működik.

Jelzőszámok :

Pénzforgalmi jelzőszám : Magyar Külkereskedelmi Bank RT

Számlaszám : 10300002 – 20611815 – 00003285

Adószám : 18163463 – 1 - 42

A Szállítmányozói Kis és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége feladatai :

Érdekképviseleti, érdekközvetítő, érdekegyeztető, valamint gazdasági kapcsolatok fejlesztését elősegítő tevékenység.

A Szállítmányozói Kis és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége szervezete:

technikai okokból lásd a Főmenü Vezetőség menüpontját!

A Szállítmányozói Kis és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége Közgyűlésének működése az Alapszabályban meghatározottak szerint történik

A Felügyelő Bizottság munkaprogramját maga állapítja meg, de köteles mindenkor megvizsgálni az Elnökség elé kerülő költségvetési terv – javaslatot és a teljesítésről szóló beszámolót.

A Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó egyéb előírásokat az Alapszabály rögzíti.

A szállítmányozói Kis és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége Elnökségének működése :

à Az Elnökség tagjai a SZKKÉSZ-beli tevékenységük során az Elnökség által kialakított szakmai munkamegosztás szerint önálló hatáskörrel rendelkeznek, egymás mellé rendeltek.

à Az Elnökség döntése alapján a tagok közreműködnek egymás tevékenységében

à Az Elnökségi ülések tanácskozási joggal felruházott állandó résztvevője az Ügyvezető Titkár

à A napirendi pontok tárgyalásánál meghívottként az előterjesztők minden esetben, az előkészítésben közreműködő szakértők – az Elnökség döntése alapján – szükség szerint vesznek részt.

à A SZKKÉSZ elnöksége üléseinek helyét és időpontját a közvetlenül megelőző elnökségi ülésen határozzák meg.

à Az elnökségi ülések napirendi pontjait az Elnök, az elnökségi tagok és a Tikár javaslatai alapján az aktualitások szem előtt tartásával határozza meg, legkésőbb a konkrét ülés előtt 1 héttel.

à Az elnökségi ülések napirendjei írásban vagy szóban kerülnek előterjesztésre. Az előterjesztő személyére ill. az írásos előterjesztés összeállítására az Elnök dönt.

à Az írásos előterjesztéseket az előterjesztő min.3 nappal a meghatározott elnökségi ülés előtt a napirend tárgyalásában résztvevőknek ill. az ügyvezető titkárnak meg kell küldje.

à Az elnökségi ülésekről az ügyvezető titkár „ Emlékeztető „ –t készít, melyet az elnökség tagjainak és a bizottságok vezetőinek 5 napon belül megküld.

à Két elnökségi ülés között közötti fontosabb eseményekről az elnökség tagjai minden ülésen tájékoztatást adnak melyen az SZKKÉSZ-t képviselték.

à Az SZKKÉSZ vezető tisztségviselőinek helyettesítési rendje :

- az Elnököt az Alelnök , Elnöki megbízás alapján bármely ügyben,

- a Titkárt az Elnök által kijelölt elnökségi tag helyettesíti.

à Az SZKKÉSZ Elnöksége az „ Alapszabály „-ból adódó feladatokat, kapcsolati rendszereket, szolgáltatásokat folyamatosan, ill. az aktualitások függvényében látja el, az elnökségi üléseken történt meghatározások szerint.

Az SZKKÉSZ ügyintéző szervezete :

Az SZKKÉSZ ügyintéző szervezete a központi iroda, melynek vezetője a SZKKÉSZ-el szerződéses jogviszonyban áll. Feladatait az ügyvezető titkár végzi.

Feladatok : - Elnökségi, Közgyűlési anyagok előkészítése,

- A SZKKÉSZ szerződéseinek előkészítése

- A rendelkezésre álló költségvetési keret terhére az iroda működéséhez szük-

séges tárgyi feltételek biztosítása, eszközgazdálkodás, és karbantartás.

- Iratkezelés rendjének kialakítása ( nyilvántartás, iktatás, archiválás ).

- A közgyűlés , az elnökség és az Elnök által meghatározott teendők ellátása

- A pénztár és a banki kapcsolatok működtetése

- Folyamatos kapcsolattartás a Szövetség jogi és könyvelői képviseletét ellátó

személyekkel

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság Elnökét és tagjait a Közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a SZKKÉSZ más választott szervezetének tagja nem lehet.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság közvetlen beszámoltató szerve.

Feladata : - A SZKKÉSZ „ Alapszabály” és „ Szervezeti és Működési Szabályzat” szerinti

működés ellenőrzése.

- A Szövetség gazdálkodásának figyelemmel kísérése

- Jelentés készítése a Közgyűlés részére a végzett munkáról.

- A gazdálkodás fontos és alapvető dokumentumainak – mérleg, eredmény, beszá-

moló véleményezése.

A Felügyelő Bizottság munkatervét maga készíti el és azt az Elnökség hagyja jóvá. A Bizottság vezetője tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség ülésein.

ETIKAI BIZOTTSÁG

Az Etikai Bizottság Elnökét és tagjait a Közgyűlés választja. A Bizottság Elnöke és tagjai a SZKKÉSZ más szervezetének tagja nem lehet. A Közgyűlés az Etikai Bizottság közvetlen beszámoltató szerve. A bizottság a munkatervét maga készíti el és azt az Elnökség hagyja jóvá. A Bizottság vezetője tanácskozási joggal vesz részt az Elnökség ülésein.

- 4 -

MUNKABIZOTTSÁGOK

A SZKKÉSZ tevékenységének szakszerű és megalapozott végzését munkabizottságok működtetésével is biztosíthatja.

A munkabizottságok feladata : - saját éves tervében foglaltak végrehajtása,

- az Elnökség által meghatározott eseti feladatok elvégzése

A bizottságok létszámát, vezetőit és tagjait az Elnökség határozza meg, illetve jelöli ki, esetleges visszahívási lehetőséggel.

Az Elnökség bármely konkrét tárgykörre vonatkozó javaslat kidolgozását, állásfoglalás kialakítását az illetékes Bizottság hatáskörébe utalhatja.

Az Elnökség az Alapszabályban meghatározott bizottságok mellett időszakos – ad hoc – bizottságot is létrehozhat.

A munkabizottságok tevékenységének összehangolását a Titkár látja el.

A bizottságok vezetőinek és tagjainak az elvégzett munka arányában az Elnökség döntése alapján jutalom, díjazás adható.

A munkabizottság belső döntéseit szótöbbséggel hozza.

A munkabizottságok üléseit azok vezetői hívják össze és vezetik.

A KÉPVISELETI JOG SZABÁLYOZÁSA

A képviseleti jogot a SZKKÉSZ Elnöksége nevében mindenkor törvényesen az Elnök gyakorolja, de ezt a jogát szabályos jognyilatkozattal átruházhatja az Alelnökre.

Egyes feladatok tekintetében az Elnök a képviseleti jog gyakorlásával megbízhatja az Elnökség bármely más tagját vagy a Titkárt.

A képviseleti jog átruházásáról az Elnök köteles az Elnökséget tájékoztatni.

ALÁÍRÁSI JOG

Aláírási jog illeti meg a SZKKÉSZ Elnökét, az Alelnököt, az Elnökség tagjait és a Titkárt a következő szabályok betartása mellett :

à Az Elnök egyedül ír alá. Kizárólagos aláírási jogkörébe tartoznak az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök, a Miniszterelnök, a Minisztériumok és más országos hatáskörű szervezetek vezetői részére elküldésre kerülő hivatalos kiadványok.

à Cégszerű aláírásra jogosult az Elnökség minden tagja és a Titkár. A cégszerű aláírás érvényességéhez két aláírásra jogosult személy aláírása szükséges.

àA Titkárnak önálló aláírási joga van minden olyan hivatalos kiadvány esetében , amely nem tartozik az Elnök kizárólagos aláírási jogkörébe, vagy a cégszerű aláírásra kötelezett ügyiratok körébe.

UTALVÁNYOZÁSI JOG SZABÁLYOZÁSA

Utalványozási joga kizárólag a SZKKÉSZ Elnökének és a Titkárnak van, mely nem ruházható át.

JÓVÁHAGYTA : a SZKKÉSZ közgyűlése az 2007.január 30-i ülésén.

 
Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége Template by Ahadesign Támogatja a Joomla!