Címlap Alapszabály
Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Webmester   
2011. március 09. szerda, 07:08

Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége

ALAPSZABÁLY

I. Fejezet

A Szövetség jogállása

1./ A Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége önkéntes tagságon alapuló társadalmi szervezet, amely az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerint működik, jogi személy.

Működési területe Magyarország.

2./ A Szövetség neve: Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége

Rövidített neve: SZKKÉSZ

3./ A Szövetség székhelye: 1149 Budapest, Angol u.34. III.321.

4./ Az alapításának az időpontja: 1998. április 6.

II. Fejezet

A Szövetség célja és fő feladatai

5./ A Szövetség célja, hogy szem előtt tartva a tagjai által megfogalmazott érdekeket, mint érdekképviseleti szervezet képviselje a szállítmányozási feladatokat ellátó kis- és középvállalkozások jogos érdekeit.

6./ A Szövetség fő feladata:

-Kapcsolatot létesít és tart fenn a már működő szállítmányozási érdekképviseleti szervezetekkel.

-Figyelemmel a szektor semlegességére, képviseli a tagok alkotmányos és törvényes érdekeit.

-Szakmai társ- érdekképviseletekkel lényeges kérdésekben egyeztet és törekszik közös álláspont kialakítására.

-Az egyesületi tagok szakmai tevékenységében illetékes hatóságokkal és államigazgatási szervekkel, valamint önkormányzatokkal kapcsolatot létesít és tart fenn.

-Indokolt esetben jogszabály-változást kezdeményez és részt vesz a törvény előkészítő munkában.

-Indokolt esetben maga készít jogszabálytervezetet és kéri fel az illetékes államigazgatási, illetve hatósági szervet annak támogatására.

-Kamarai törvény alapján, mint érdekképviseleti szervezet, kapcsolatot létesít és tart fenn az illetékes kamarai osztállyal, vagy osztályokkal.

-A szakma szervezés kérdéseiben felkérésre vagy anélkül is véleményt nyilvánít és tagjainak, valamint a szakma egészének érdekében minden törvényes eszközzel törekszik azt érvényre juttatni.

III. Fejezet

A Szövetség gazdálkodása és vagyona

7./ A Szövetség a tagjai által befizetett tagdíjból a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. Vállalkozási tevékenységet folytathat. Az így létrejött vagyon a Szövetség tagjainak közös tulajdona.

A szövetség tagdíját az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg, mely tagdíjat a tagok két féléves időszakban, félévenként előre fizetnek be a szövetség számlájára.

IV. Fejezet

A Szövetség tagjai

8./ A tagsági viszony:

A Szövetség tagjai lehetnek önkéntes belépés alapján mindazok a természetes és jogi személyek, akik a szállítmányozással, vagy annak kapcsolódó bármely szakterületével foglalkoznak és aki elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint az Etikai Kódexet, továbbá érvényes szállítmányozási felelősségbiztosítással rendelkezik, illetve vállalja, hogy azt-az alábbiak szerint- megköti.

A biztosítást a Szövetség újonnan belépő tagjainak kell megkötniük, éspedig legkésőbb a belépésük hatályossá válásáig, és azzal folyamatosan kell rendelkezniük.

A szándéknyilvánítást követően a felvételről az Elnökség egyhangú határozatot hoz. Az Elnökség belépésre vonatkozó határozatát az éves rendes vagy rendkívüli Közgyűlés felülbírálhatja.

A Szövetség alapító tagjainak tagsági viszonya az alakuló Közgyűlés napján jön létre. Más tagnál a belépési nyilatkozat benyújtását követő 30 napon belül.

9./ A tagok jogai:

-A tag jogosult részt venni a Szövetség munkájában, döntéseinek előkészítésében és döntéshozatalában, a Közgyűlés keretében.

-Javaslatokat és észrevételeket tehet és terjeszthet elő.

-Részt vehet a tisztségviselők választásában, és választható.

-Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

10./ A tag kötelezettségei:

-Támogatni a testület által megjelölt célokat.

-Végrehajtani és hajtatni a közösen hozott határozatokat.

-Határidőre eleget tenni a tagdíj befizetési kötelezettségeknek.

-Teljesíteni az önként vállalt feladatait.

-Megnyílvánulásaival a testület és a tagság érdekeit képviselni, hitelét, jó hírnevét erősíteni.

-Betartani az Alapszabályban rögzítetteket.

11./ Tagsági viszony megszűnése:

-A tagsági viszony megszűnik a tag kilépésével, a 30 nappal korábban, írásban tett bejelentés alapján a tárgyhó utolsó napjával.

-Elnökségi határozatban rögzített, jogerős kizárással.

- Az aktuális félévi tagdíjbefizetés elmaradása esetén a félév végén.

-Ha a tag nem rendelkezik szállítmányozási felelősségbiztosítással.

V. Fejezet

A Szövetség szervezete

12./ A Szövetség szervezete:

-Közgyűlés

-Elnökség

-Felügyelő Bizottság

-Etikai Bizottság

13./ Közgyűlés

A Közgyűlés a Szövetség tagjaiból áll. A tagot egy szavazati jog illeti meg. A Közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze, de a tagok 1/3-ának kérésére rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, előzetesen megjelölve annak témáját.

A Közgyűlés hatásköre:

A Közgyűlés a Szövetséget érintő összes kérdésben jogosult dönteni.

Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-A Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása.

-A Szövetség elnökének, társelnökének és titkárának megválasztása ( nem választható szövetségi tisztségre olyan szervezet, vagy vállalkozás képviselője, illetve képviseletre felhatalmazott tagja vagy alkalmazottja, amelynek tevékenysége és annak előnyös helyzetbe kerülése a tagság érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.)

-Döntés a Szövetség szervezeti felépítéséről, annak módosításáról.

-Állásfoglalás és döntés a Szövetség és más szervezetekben való részvételről.

-Az Elnökség jelentéseinek elfogadása.

-A beterjesztett éves költségvetés elfogadása és a tagsági díj mértékének megállapítása.

-A Szövetség megszűnéséről, felosztásáról, vagyonfelosztásáról, és más szervezetekkel történő egyesüléséről szóló határozatok meghozatala.

-A szövetségi kapcsolatok felvétele és elbontása.

-A napirendjének elfogadása.

-Dönthet Felügyelő Bizottság felállításáról és megválasztja a tagjait.

-Kialakítja álláspontját a Szövetség céljaiban, feladataiban, és meghatározott kérdésekben.

-Évenként meghatározza az ügyintéző szervezet béralapját.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van.

Az eredeti meghívóban vagy külön meghívóban írásban meghirdetett új Közgyűlés a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

A meghívót a Közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal kell megküldeni vagy amennyiben a sürgősség megkívánja a Közgyűlést elektronikus úton- fax, e-mail- is össze lehet hívni, amennyiben a tagok közül ezt senki nem kifogásolja és amennyiben igazolható valamennyi tag kiértesítése.

Kifejezetten a Szövetség tagjainak fontos érdekeit érintő esetekben a 15 napos értesítési határidőtől el lehet térni.

A Közgyűlés határozatai - beleértve az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztását is - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.

Szavazategyenlőség esetén a Szövetség Elnökének szavazata dönt a vitatott kérdésben.

A megszűnésről, felosztásról, vagyonfelosztásról és egyesülésről szóló döntéseknél a tagok szavazatának 2/3-os többsége szükséges.

A Közgyűlés bármely kérdésben elrendelheti a titkos szavazást. Egyéb kérdésekben ilyenkor is elegendő az egyszerű szótöbbség.

A közgyűlés összehívására rendes körülmények között évente egyszer az alakuló ülés időpontját megelőző vagy azt követő egy hónapon belül kerül sor, a Szövetség tagjai érdekeit érintő sürgős határozatok meghozatala céljából rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható az Elnök vagy két elnökségi tag kezdeményezése alapján.

14./ Elnökség

Az Elnökség a Közgyűlés által választott tagokból, az elnökségi tagok által választott és egyben Közgyűlés által jóváhagyandó elnökből, továbbá a társelnökből, ( szintén a Közgyűlés által választandó ) ügyvezető titkárból az Etikai Bizottság elnökéből valamint a Felügy.Biz. elnökéből áll.

Az elnökséget a Közgyűlés határozott időre 3 évre választja, amely alatt visszahívhatóak, és megbízásuk lejártával újra választhatóak. Az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával, visszahívásával, lemondásával.

Az Elnökség létszáma 9 fő.

Az Elnökség hatásköre:

-Az Elnökség minden olyan kérdésben állást foglal és dönt, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe.

-Két Közgyűlés között beszámolási kötelezettséggel intézi a Szövetség ügyeit.

-Döntésre előkészíti a közgyűlés határozatainak tervezetét.

-Meghatározza saját ügyrendjét, és dönt az ügyintéző szervezet szervezeti és működési szabályzatáról.

-Munkájának megkönnyítése érdekében bizottságokat hozhat létre, illetve megbízhat külső szervezeteket egy-egy feladat kidolgozására.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tartja üléseit, melyet az Elnök hív össze.

Két elnökségi ülés között a testület nevében az elnök, akadályoztatása esetén a társelnök járhat el, az elnök kijelölése alapján.

Az elnökség határozatképes akkor, ha tagjainak legalább 50%-a + 1 fő jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség estén az elnök szavazata dönt.

15./ Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság három - a közgyűlés által választott tagból áll, amelyből egy -a tagok által választott- elnök.

A Felügyelő Bizottság tagjait határozott időre, 3 évre választják, amely alatt visszahívhatóak és megbízásuk lejártával újraválaszthatóak.

A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik a tag halálával, visszahívásával, felmentésével, lemondásával, a Szövetség megszűnésével.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét illetve működési szabályzatát részleteiben maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre

-Figyelemmel kíséri a Szövetség alapszabályszerű munkáját, működését, a Szövetség vezetőségének állandó ellenőrző szerve.

-Ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását.

-Ellenőrzi a Szövetség költségvetését, pénzügyi gazdálkodását, kötelezettségvállalásait.

-A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden- a Közgyűlés elé terjesztett - jelentést, beszámolót, mérleget. Eljár minden olyan üggyel kapcsolatban, amelyet az alapszabály hatáskörébe utal.

-A Felügyelő Bizottság elnöke az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

-Ellenőrzési feladatainak ellátásához betekinthet a Szövetség irataiba, pénzügyi kimutatásaiba, könyvelésébe, szerződéseibe, levelezéseibe közvetlenül, vagy - amennyiben az ellenőrzés tárgya indokolja- a Közgyűlés jóváhagyásával külső szakértőt vehet igénybe.

-A Felügyelő Bizottság kivizsgálja a Szövetség tagjainak panaszait.

-Munkájáról a Közgyűlés előtt köteles beszámolni.

16./ Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság három - a Közgyűlés által választott - tagból áll, amelyből egy - a tagok által választott elnök.

Az Etikai Bizottság tagjait határozott időre, 3 évre választják, amely alatt visszahívhatóak és megbízásuk lejártával újraválaszthatóak.

Az Etikai Bizottsági tagság megszűnik a tag halálával, visszahívásával, felmentésével, lemondásával, a Szövetség megszűnésével.

Az Etikai Bizottság ügyrendjét illetve működési szabályzatát részleteiben maga állapítja meg.

Az Etikai Bizottság feladatai és hatásköre

Az Etikai Bizottság a Szövetség vezető tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság vagy bármely tag indítványára bármilyen a tagsági viszonnyal kapcsolatos etikátlan magatartást kivizsgálhat, illetve az etikátlanság alapos gyanúja esetén kivizsgálni köteles.

Etikátlan magatartásnak minősül a Szövetséggel, bármely tagtárssal szembeni tisztességtelen eljárás, magatartás, így különösen a jó hírnév, tisztességes gazdasági tevékenység (konkurencia), titokvédelem, reklámozás sérelmére elkövetett, illetve az együttműködési kötelezettség, a Szövetség szervei döntésének a megsértése, be nem tartása, és egyben bármilyen jogsértés is.

Az Etikai Bizottság az Elnökség felé az alábbi szankciókat javasolhatja:

-figyelmeztetés zárt körben ( az érintettek között)

-nyilvános figyelmeztetés a közgyűlés előtt

-kizárás.

VI fejezet

17./ A Szövetség vezető tisztségviselői:

-Elnök

-Társelnök

-Elnökségi tagok

-Ügyvezető titkár(választott tisztségviselő)

A megválasztott Elnök, Társelnök, illetve Elnökség megbízatása, a megbízatásuktól számított három évre szól, akik mind ugyanolyan időtartamra újraválaszthatóak.

Az Elnök az Elnökség ülései közötti időszakban intézkedik, annak jogait gyakorolja, ellátja a feladatait az Elnökség hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyekben.

Biztosítja a vezető szervek működését, felelős a döntése végrehajtásáért. Ellátja a Szövetség képviseletét külső személyek és a hatóságokkal szemben. Ezt a jogkörét eseti jelleggel átruházhatja bármelyik Elnökségi tagra.

18./ Ügyvezető Titkár

A Szövetség Ügyvezető Titkárát a Közgyűlés választja, aki munkaviszonyban láthatja el tevékenységét.

Feladatait az Elnökség által elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzat alapján végzi. A munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja felette, munkaszerződését az Elnökség jóváhagyásával az Elnök írja alá.( Ügyvezető Titkár hiányában a feladatkör ellátásáról az Elnökség gondoskodik.)

19./ Munkatársak

Feladatuk az Alapszabályban, valamint Közgyűlési- és Elnökségi határozatokban rögzítettek végrehajtása. A munkáltatói jogokat az Ügyvezető Titkár gyakorolja felettük.

VII. fejezet

20./ A testület tagsága

A Szövetség tisztségviselőjének illetve testületi tagjainak az választható meg, aki:

-Emberi magatartása alapján alkalmas a rá bízott feladatok elvégzésére.

-Személye ellen büntető eljárás nem folyik és nem áll jogerős bírósági ítélet hatálya alatt.

A testületi tagság megszűnik a tag halálával, visszahívásával, felmentésével, lemondásával, a Szövetség megszűnésével.

21./ A Szövetség megszűnése

A Szövetség megszűnik, ha:

-Az állami törvényesség felügyeletét gyakoroló szerv feloszlatja.

-A Közgyűlés 2/3-ának egyetértő szavazata alapján azt megszünteti, más szervezettel való egyesülését vagy szétválását jóváhagyja.

Megszűnés esetén a Szövetség vagyonáról a Közgyűlés dönt.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

22./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ezt az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az alapító tagok az 2007. január 30-ai Közgyűlésen hozott határozatai alapján módosították és elfogadták.

 
Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége Template by Ahadesign Támogatja a Joomla!