Címlap Etikai kódex
Etikai kódex PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Webmester   
2011. március 09. szerda, 07:00

ETIKAI KÓDEX

1. Jelen Kódex megalkotásáról az SZKKÉSZ Közgyűlése a tagok jóhiszemű és

jogkövető magatartásán alapuló önkéntes és önkorlátozó jellegű színvonalas

szolgáltatások nyújtása végett határozott.

1./1. Célja: a tisztességes piaci magatartás, a cégek közötti kapcsolattartás, a szakmai

kultúra kialakítása és fejlesztése.

1./2. Feladata: a; szabályozza a Szövetség működését

b; szabályozza a Szövetség tagjainak egymáshoz való viszonyát

c; szabályozza a Szövetség tagjainak kapcsolatát nem szövetségi tagokkal

2. A tagok részére kötelező és tiltott magatartás.

2./1. Kötelező magatartás:

· tevékenysége során köteles lelkiismeretesen és szakszerűen eljárni

· vállalt kötelezettségeit teljesíteni ( a szóban vállaltakat is )

· jó szándékú és jóhiszemű magatartást tanúsítani

· megbízhatóan viselkedni, kapcsolatukban partnerei figyelmét a lényeges körülményekre felhívni

· munkája során a szállítmányozók megfelelő gondosságával jár el

· csak olyan kötelezettséget vállal, amelyre felkészült, ill. előre láthatóan tudja és akarja teljesíteni

· fizetési kötelezettségeinek a hatóságok által meghatározott határidőkben eleget tesz (közterhek), ill. a szerződésekben vállalt ezirányú kötelezettségeit határidőre teljesíti

· szolgáltatásainak a szakmában általánosan elfogadott jó minőségűnek és megbízhatónak kell lennie, ezekről tájékoztatni kell a megbízót, a szolgáltatásért pedig vállalni kell a felelősséget (felelősségbiztosítás)

· mással összetéveszthető szolgáltatás esetén fel kell hívni erre a megbízó figyelmét

· versenytársakkal való korrekt kapcsolattartás

· az üzleti partnerek, versenytársak jó hírét tiszteletben tartja

· védi tulajdonosainak, befektetőinek, betéteseinek és hitelezőinek érdekeit

· az üzleti partnerek felé az üzleti titkot nem sértő korrekt és széleskörű tájékoztatást ad mind a cégről, mind a szolgáltatás jellegéről

· az alkalmazottak foglalkoztatása emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartásával történik

· egészséges, biztonságos és kultúrált munkahelyeket alakít ki

· a saját jó hírének és üzleti partnereinek védelme érdekében a szakterületnek megfelelő képzettségű munkavállalókat alkalmaz és gondoskodik szakmai fejlődésükről

· ügyfelei biztonsága és saját szakmai jó híre megőrzésének érdekében nem alkalmaz nem megfelelő szakmai hátterű alvállalkozót (kerüli a kontárokkal a kapcsolatot)

· rendkívüli esemény, baleset, természeti katasztrófa esetén elvárható magatartást tanúsít, erejéhez mérten támogatást nyújt a rászorulóknak

· a szakmai érdekképviseleti szervezetben betöltött tisztségek nem szolgálhatják üzleti előnyök szerzését

· csőd és felszámolás előtt önmérséklő magatartást tanúsít

· megbízottként ügyleteit kizárólag a Közlekedési Közlöny 1990 / 46. számában közzétett “Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek” szerint bonyolítja, ennek részleteiről megbízója kérésére kielégítő tájékoztatást ad

· a tagoknak képviselniük kell a Kódex előírásait

2./2. Tiltott magatartás:

· tilos a megalapozatlan rossz hír, vagy bizalmatlanság keltése, valós tényeket hamis színben, vagy összefüggésben feltüntetni

· üzleti titok, annak birtokosának hozzájárulása nélküli jogosulatlan megszerzése, felhasználása, közlése tilos

· tilos az üzleti partnerek kapcsolatainak bárminemű felhasználása, azok hozzájárulása nélkül

· tilos a megvesztegetés, (a piaci szereplők a kölcsönös egyenjogúság alapján működnek közre)

· tilos a tömeges munkaerő csábítása, különösen akkor, ha az az üzleti partner versenyképességének gyengítését célozza, vagy eredményezi

· a piaci résztvevők ellen bojkottot szervezni, mások tevékenységének gyakorlását megakadályozni vagy ilyen akcióban részt venni, mások szolgáltatásainak eladhatóságát ellehetetleníteni tilos

· tilos az üzleti partnerek hirdetés útján való megtévesztése, valótlan szolgáltatás, vagy szolgáltatási minőség reklámozása

· tilos más cég egyedi megkülönböztetésre különösen alkalmas, időben korábban használt és ismertté vált elnevezését, emblémáját felhasználni, vagy összetévesztésre alkalmas módon felhasználni, ill. használni

· gazdasági erőfölény érvényesítése, ill. az ezzel való visszaélés tilos

· a versenytársak közötti összefonódás, ha az a piaci verseny kizárására irányul, tilos

· tilos az ügyfelek/tagtársak félrevezetése. Az ügyfelek/tagtársak félrevezetésének minősül, ha a telephelyek, székhelyek, tevékenységi körök, vezető tisztségviselők gyakori változtatásával a cég körül követhetetlen állapotok alakulnak ki, ill. követhetetlenné igyekszik válni

· tilos a szerződésben vállalt fizetési feltételek egyoldalú módosítása, ill. az egyoldalú módosítás elérését célzó nyomásgyakorlás

3. Az Etikai Kódex büntető intézkedései

Az Etikai Kódex megsértését az Etikai Bizottság vizsgálja ki és bírálja el.

Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van.

Határozatát zárt tanácskozás után egyhangú szavazással hozza.

A panasz beérkezésétől számított 14 napon belül összeül és 7 nappal megelőzően értesíti az érintetteket a vizsgálat napjáról. A megidézett köteles megjelenni a bizottság előtt, esetleges távolmaradását előzetesen bejelentett elfogadható okkal köteles igazolni. Ennek elmulasztása esetén a bizottság a megidézett fél távollétében is lefolytatja a vizsgálatot.

Az Etikai Bizottság az alábbi büntető intézkedések meghozatalára jogosult:

- figyelmeztetés zárt körben

- nyilvános figyelmeztetés rendkívüli közgyűlésen, szakmai folyóiratban

- javaslattétel a tag kizárására

Az Etikai Bizottság tagjai az adott ügy kivizsgálása előtt kötelesek összeférhetetlenségüket bejelenteni. A bizottság ezen tagja a vizsgálat megkezdése előtt köteles visszalépni a bizottsági munkától. Helyére a szövetség elnöke az elnökség tagjaiból jelöli ki a helyettesítő tagot. Kettő, vagy ennél több bizottsági személy pótlása az elnökség kompetenciájává válik.

A Gazdasági Versenyhivatalnál más szövetségi taggal szemben eljárást kezdeményezni csak azt követően lehet, ha az Etikai Bizottság a problémát már megkísérelte rendezni, de ez nem járt eredménnyel.

Ilyen esetben az Etikai Bizottság 14 napon belül köteles a problémával foglalkozni.

4. Az Etikai Kódexben szereplő szavak értelmezése

Cégek közötti kapcsolattartás

A piacon működő partnerekkel korrekt kapcsolatokat kell fenntartani, tiszteletben kell tartani mások üzleti érdekeit és törekvéseit.

Együttműködés/korrekt kapcsolattartás

A tevékenységek olyan összehangolása, amelyben az érintettek érdekeiket kölcsönösen figyelembe veszik.

Erőfölény

Adott helyzetben az a vállalkozás van erőfölényben, amelyhez képest más versenytárs reálisan esélytelen, ill. bevonása csak jelentős költségtöbbletekkel megoldható, azaz kizárólagos helyzet alakul ki.

Jóhiszeműség

Bizalmi elv, mely jogszerű, jogkövető, szokásos és károkozást elkerülő cselekedetet feltételező üzleti magatartást vélelmez.

Jószándékúság

Olyan magatartás, amelynek előrelátható eredménye / következménye nem eredményezi más természetes, vagy jogi személy erkölcsi / anyagi / fizikai sérelmét.

Kontárság

Szakértelem, szakképzettség és engedély nélkül végzett üzleti tevékenység.

Korrupció

A közhatalom, a személyes hatalom, vagy az arra gyakorolt befolyás ellenérték, vagy ellenszolgáltatás, ill. más jogtalan előny fejében történő megszerzése, vagy eladása.

Megvesztegetés

Jogtalan, ellenérdeket teremtő részesedés, vagy díjazás felajánlása vagy elfogadása.

Szakmai etikai / erkölcsi normák / morál

A Szövetség tagjainak szakmai magatartását szabályozó normák komplexuma, valamint a cégvezetők és alkalmazottaik normakövető, vagy azt sértő viselkedése, ill. ezekről alkotott véleménye. A normák egyik része jogszabályban is testet ölt, míg másik része jogon kívüli normaként gyakorol hatást a szakma és a piac szereplőinek magatartására.


Szakmai kultúra

A szakmai működési irányelvek és feltételek deklarálása (pl. MÁSZF ), a Szövetségen belül szakmai fórumok szervezése, tapasztalat-csere, munkakultúra fejlesztése, minőségi tanúsítványok megszerzésére való törekvés.

Tisztességes piaci magatartás

Olyan jóhiszemű és jószándékú jogkövető magatartás tanúsítása, amely a megbízók érdekeinek érvényesítése mellett egyidejűleg a gyakorlat szerinti általánosan elfogadott etikai normák betartására irányul.

Üzleti titok

Olyan tény, adat, vagy más információ, amely ismerőjével fennálló szerződés, vagy megállapodás alapján jogszerűen, vagy illetéktelenül, de akár véletlenül is jut valamely személy ismeretébe és amely harmadik személy, vagy más illetéktelen tudomására jutásával az információ jogosultjának üzleti érdekeit veszélyezteti. Az üzleti titok védelmében elvárható, hogy annak tulajdonosa a titokban tartás érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.

Versenytárs

Azonos, vagy átfedő, helyettesítő üzleti területen érdekelt más vállalkozó.

 
Szállítmányozó Kis- és Középvállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége Template by Ahadesign Támogatja a Joomla!